Rosie Nguyễn

Đây là chuyên mục tổng hợp tất cả các tác phẩm của Rosie Nguyễn. Rosie Nguyễn không chỉ là blogger/facebooker về văn hóa du lịch mà còn là tác giả sách, giảng viên các khóa học kỹ năng và huấn luyện viên yoga.

Rosie Nguyễn - tác giả sách, blogger/facebooker về văn hóa du lịch, giảng viên các khóa học kỹ năng và huấn luyện viên yoga.